മെറിറ്റിൽ കയറി കൂടാൻ പറ്റിയില്ല.. അയിനാണ്.. – Kairalinewsonline.com
Troll

മെറിറ്റിൽ കയറി കൂടാൻ പറ്റിയില്ല.. അയിനാണ്..

കടപ്പാട് : ICU

To Top