മലയാള സാഹിത്യത്തിന്‍റെ സുൽത്താന്‍റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് ഇന്ന് 24 വയസ്സ് – Kairalinewsonline.com
Culture

മലയാള സാഹിത്യത്തിന്‍റെ സുൽത്താന്‍റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് ഇന്ന് 24 വയസ്സ്

മലയാള സാഹിത്യത്തിന്‍റെ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്‍റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഇന്ന് 24 വയസ്സ്.

To Top