തിരുവനന്തപുരം: മണ്‍സൂണ്‍ ബമ്പര്‍ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ നാലു കോടി രൂപ MA 285710 നമ്പറിന്.

Rs. 4,00,00,000
MA 285710 (ERNAKULAM)’

Consolation Prize
Rs.1,00,000/
MB 285710 MC 285710
MD 285710 ME 285710

2nd Prize
Rs. 20,00,000/
MA 149710 (ERNAKULAM)
MB 122424 (IDUKKI)
MC 428109 (KOLLAM)
MD 129793 (THIRUVANANTHAPURAM)
ME 431665 (PALAKKAD)

3rd Prize
Rs. 5,00,000/
MA 232676 (MALAPPURAM)
MB 520011 (KOZHIKKODE)
MC 124453 (THIRUVANANTHAPURAM)
MD 314592 (THIRUVANANTHAPURAM)
ME 336476 (THIRUVANANTHAPURAM)

4th Prize

Rs. 1,00,000/
42771