മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു; തത്സമയം