ഇടുക്കിയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു; തത്സമയം