”ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ, യാഥാര്‍ഥ്യമാകാന്‍ പോകുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ്”: ഇത് പിണറായി, ഇതാണ് പിണറായി – Kairalinewsonline.com
DontMiss

”ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ, യാഥാര്‍ഥ്യമാകാന്‍ പോകുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണ്”: ഇത് പിണറായി, ഇതാണ് പിണറായി

#WatchVideo

To Top