ഓഖി ദുരന്തം സംസ്ഥാനം നല്‍കിയത് മാതൃകാപരമായ സഹായം; കേന്ദ്രം വാഗ്ദനം നല്കിയ തുക മുഴുവന്‍ നല്കിയില്ല; ദുരന്തവാര്‍ഷിക അനുസ്മരണം മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു; തത്സമയം – Kairalinewsonline.com
Just in

ഓഖി ദുരന്തം സംസ്ഥാനം നല്‍കിയത് മാതൃകാപരമായ സഹായം; കേന്ദ്രം വാഗ്ദനം നല്കിയ തുക മുഴുവന്‍ നല്കിയില്ല; ദുരന്തവാര്‍ഷിക അനുസ്മരണം മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു; തത്സമയം

മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു തത്സമയം

ഓഖി ദുരന്തവാര്‍ഷികം അനുസ്മരണം മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു തത്സമയം

To Top