ഓഖി ദുരന്തവാര്‍ഷികം അനുസ്മരണം മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു തത്സമയം