ശബരിമല: സമരക്കാര്‍ക്ക് ഇനി എന്തുണ്ട് ന്യായം; കാണാം ന്യൂസ് ആന്‍റ് വ്യൂസ് തത്സമയം