ബിജെപിക്കാരെ നിങ്ങളിവിടെ രഥം ഉരുട്ടി, പോലീസുകാരുടെ തല്ലും കൊണ്ട് നിന്നോ; കുമ്മനംജി അവിടെ അരിയും ഇടിച്ചു ഉഴുന്നും ആട്ടി സുഖമായി ജീവിക്കുകയാ – Kairalinewsonline.com
DontMiss

ബിജെപിക്കാരെ നിങ്ങളിവിടെ രഥം ഉരുട്ടി, പോലീസുകാരുടെ തല്ലും കൊണ്ട് നിന്നോ; കുമ്മനംജി അവിടെ അരിയും ഇടിച്ചു ഉഴുന്നും ആട്ടി സുഖമായി ജീവിക്കുകയാ

ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ എന്തോ?

ബിജെപിക്കാരെ നിങ്ങളവിടെ രഥം ഉരുട്ടി, പോലീസുകാരുടെ തല്ലും കൊണ്ട് നിന്നോ. കുമ്മനംജി അവിടെ അരിയും ഇടിച്ചു ഉഴുന്നും ആട്ടി സുഖമായി ജീവിക്കുകയാ. ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ എന്തോ?

To Top