ഓട്ടോ ഓടുന്നതിന് തോന്നിയ നിരക്ക് വാങ്ങാനും പിടിച്ച് പറിക്കാനും ഇനിയാവില്ല. ഓട്ടോറിക്ഷാ നിരക്ക് അറിയാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരവും നിരക്കും ഇനി യാത്രക്കാരന് ഈ ആപ്പിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനാവും.

ലീഗല്‍ മെട്രോളജി വകുപ്പാണ് ഇതിനുപിന്നില്‍. ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പരീക്ഷണ ഉപയോഗം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

ഒരോ യാത്രയിലും എത്ര കിലോമീറ്റര്‍ വാഹനം പിന്നിടുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാനും അത് കണക്കാക്കി അംഗീകൃത നിരക്ക് യാത്രക്കാരനെ അറിയിക്കാനും ഈ ആപ്പിന് സാധിക്കും.

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണില്ലാത്തവരെ യാത്രക്കൂലി അറിയിക്കാന്‍ ഫെയര്‍മീറ്റര്‍ ജി.പി.എസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

ഫെയര്‍മീറ്ററില്‍ ക്രമക്കേട് നടത്താനാകില്ല. പരാതികളുണ്ടായാല്‍ പെട്ടെന്ന് വാഹനം കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കാനും കഴിയും.