പണിയിടങ്ങള്‍ പടനിലങ്ങളായ്; വരുന്നു ഞങ്ങള്‍, വരുന്നു ഞങ്ങള്‍… – Kairalinewsonline.com
DontMiss

പണിയിടങ്ങള്‍ പടനിലങ്ങളായ്; വരുന്നു ഞങ്ങള്‍, വരുന്നു ഞങ്ങള്‍…

സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ സാംസ്‌കാരിക വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ പാട്ടു കേള്‍ക്കാം..

എന്‍പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍ എഴുതി പുഷ്പവതി ഈണമിട്ടു പാടി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ സാംസ്‌കാരിക വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ പാട്ടു കേള്‍ക്കാം..

To Top