ഞങ്ങളാണിന്ത്യ ഞങ്ങളാണിന്ത്യ, തൊഴിലെടുക്കുന്നോര്‍ തൊഴിയേറ്റു പിടയുന്ന നേര്‍ക്കാഴ്ചയാകുന്നൊരിന്ത്യ… – Kairalinewsonline.com
DontMiss

ഞങ്ങളാണിന്ത്യ ഞങ്ങളാണിന്ത്യ, തൊഴിലെടുക്കുന്നോര്‍ തൊഴിയേറ്റു പിടയുന്ന നേര്‍ക്കാഴ്ചയാകുന്നൊരിന്ത്യ…

സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ സാംസ്‌കാരിക വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ പാട്ടു കേള്‍ക്കാം…

വിനോദ് വൈശാഖി എഴുതി പുഷ്പവതി ഈണമിട്ടു പാടി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ സാംസ്‌കാരിക വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ പാട്ടു കേള്‍ക്കാം…

To Top