എന്റെ ഭാഷ ഞാന്‍ തന്നെയാണ്; മാതൃഭാഷാ ദിനത്തില്‍ മലയാള ഭാഷയ്ക്കായി ഒത്തുചേരല്‍ – Kairalinewsonline.com
Culture

എന്റെ ഭാഷ ഞാന്‍ തന്നെയാണ്; മാതൃഭാഷാ ദിനത്തില്‍ മലയാള ഭാഷയ്ക്കായി ഒത്തുചേരല്‍

WATCHVIDEO

‘എന്റെ ഭാഷ ഞാന്‍ തന്നെയാണ്. മാതൃഭാഷാ ദിനത്തില്‍ മലയാള ഭാഷയ്ക്കായി ഒത്തുചേരല്‍.
നമ്മുടെ ഭാഷ – ലിപി -കാവ്യം – കല – സംസ്‌കൃതി – പ്രകൃതി. ‘അമ്മ മലയാളം’

To Top