ജയിച്ചാൽ കാലുമാറില്ല എന്ന് പരസ്യം നൽകേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കോൺഗ്രസ്; മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു; തത്സമയം – Kairalinewsonline.com
DontMiss

ജയിച്ചാൽ കാലുമാറില്ല എന്ന് പരസ്യം നൽകേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കോൺഗ്രസ്; മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു; തത്സമയം

മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു; തത്സമയം

ജയിച്ചാൽ കാലുമാറില്ല എന്ന് പരസ്യം നൽകേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കോൺഗ്രസ്; മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു; തത്സമയം

To Top