ജയിച്ചാൽ കാലുമാറില്ല എന്ന് പരസ്യം നൽകേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കോൺഗ്രസ്; മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു; തത്സമയം