നിലച്ചത് മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ ശബ്ദം; ബാബു പോള്‍ ക്രിസ്തു സന്ദേശത്തേയും ക്രിസ്തു നീതിയേയും കുറിച്ച് – Kairalinewsonline.com
DontMiss

നിലച്ചത് മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ ശബ്ദം; ബാബു പോള്‍ ക്രിസ്തു സന്ദേശത്തേയും ക്രിസ്തു നീതിയേയും കുറിച്ച്

ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷ എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ളതാണ്

ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷ എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ളതാണ്. അധഃകതര്‍ക്കും പുറജാതിക്കാര്‍ക്കും സവിശേഷ പരിഗണന നല്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തു നീതി – ബാബു പോള്‍ അന്യോന്യത്തിന്റെ ക്രിസ്മസ് പതിപ്പില്‍ അതിഥിയായി എത്തിയപ്പോള്‍.

To Top