തന്റെ ചെലവിനുള്ള പണം ഇപ്പോഴും അമ്മ തരാറുണ്ടെന്ന മോദിയുടെ വാക്കുകളെ ട്രോളി സോഷ്യല്‍മീഡിയ.