വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥം അറിയില്ലെങ്കില്‍ ടിക്ക് ടോക്കില്‍ ഏറെ വൈറലായിരുന്നു പൂത്തിമ്പി കുര്‍ളമമ്മി എന്ന ബംഗാളി ഗാനം. ടിക്ക് ടോക്ക് ആരാധകര്‍ മാത്രമല്ല, അല്ലാത്തവരും ഗാനം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ, ഗാനത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ വരികളും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ രാജീവ് രാമചന്ദ്രന്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.


പൂത്തുമ്പി – പ്രൊഥൊം ബിയെ

പ്രൊഥൊം ബിയെ കൊര്‍ലാം അമി
ജെലാ ബൊര്‍ധമാന്‍/
ബഷൊര്‍ ഖൊരെ ബൊര്‍ കെ ധൊരെ
ജോര്‍ സെ കേളലാം/
രാഗ് കൊറെ ബോര്‍ ചര്‍ലൊ ബാഡി
അര്‍ തൊ എലോ നാ

[ആദ്യത്തെ കല്യാണം ബര്‍ധമാന്‍ ജില്ലയിലായിരുന്നു
ആദ്യരാത്രി തന്നെ ഭര്‍ത്താവിനെ ഞാന്‍ തല്ലി ശരിയാക്കി
പിണങ്ങിപ്പോയ അയാള്‍ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല]

ഇതാണ് നമ്മള് ടിക് ടോക്കില്‍ പാടിക്കളിക്കുന്ന
പൂത്തുമ്പീ- കുര്‍ള മമ്മീടെ ശരിക്കൂള്ള ബംഗാളി കഥ കേട്ടാ.

പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം ചുവടെ:

പൂത്തുമ്പി – പ്രൊഥൊം ബിയെ

പ്രൊഥൊം ബിയെ കൊര്‍‌ലാം അമി
ജെലാ ബൊര്‍ധമാന്‍/
ബഷൊര്‍ ഖൊരെ ബൊര്‍ കെ ധൊരെ 
ജോര്‍ സെ കേളലാം/
രാഗ് കൊറെ ബോര്‍ ചര്‍ലൊ ബാഡി
അര്‍ തൊ എലോ നാ

[ആദ്യത്തെ കല്യാണം ബര്‍ധമാന്‍ ജില്ലയിലായിരുന്നു
ആദ്യരാത്രി തന്നെ ഭര്‍ത്താവിനെ ഞാന്‍ തല്ലി ശരിയാക്കി
പിണങ്ങിപ്പോയ അയാള്‍ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല]

ഇതാണ് നമ്മള് ടിക് ടോക്കില്‍ പാടിക്കളിക്കുന്ന
പൂത്തുമ്പീ- കുര്‍ള മമ്മീ ടെ ശരിക്കൂള്ള ബംഗാളി കഥ കേട്ടാ.

Edit: രണ്ടാമത്തെ വരിക്ക്
//ബഷോര്‍ ഖൊരെ ബൌ അമരെ
കൊര്‍ലൊ അഭിമാന്‍// എന്ന ഒരു വേര്‍ഷന്‍ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു, Thanks to Július Nikithás. [ആദ്യരാത്രി ഭാര്യക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ല എന്നാണ് അതിന്‍റെ ഏകദേശ അര്‍ത്ഥം.]

ഒരു ബംഗാളി പെണ്‍കുട്ടി പാടുന്ന വേര്‍ഷനാണ് ഞാന്‍ കേട്ടതും ഒരു സുഹൃത്തിന്‍റെ സഹായത്താല്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതും,recorded song അല്ല. അത് more like a parody version ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭര്‍ത്താവിനെ തല്ലി ഓടിക്കുന്നതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാവും.