മഞ്ഞു മൂടിയ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് ഒരുയാത്ര

നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വം സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഒന്നാണിത്