ബാര്‍ കോ‍ഴ വിധി; ബിജു രമേശ് പ്രതികരിക്കുന്നു; തത്സമയം പീപ്പിള്‍ ടിവിയില്‍