വ്യവസായ മന്ത്രി ഇപി ജയരാജന്‍ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു; തത്സമയം