കൃതി പുസ്തകോത്സവത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു..#live