തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൗണ്ടിംഗ് ഉള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ.

രാവിലെ 8 മണിയോടുകൂടി കൗണ്ടിങ് ആരംഭിക്കും.