ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും നിര്‍മാണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും മാസങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പേ കേരളം ഇതേ പാതയില്‍ സഞ്ചരിച്ചു.