കവളപ്പാറയിൽ എട്ട് അനധികൃത ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജൻ നിയമസഭയിൽ. അവിടെ 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ക്വാറിക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയിരുന്നില്ല. പ്രളയത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് 147 ക്വാറികൾക്കാണ് അനുമതി നൽകിയത്.
പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളുടെ ഒരു കിലോ മീറ്റർ വരെ ഖനനത്തിനു യോജിച്ചതല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിനു നൽകി. അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി