രാജ്യത്ത് പെട്രോളിന്റെ വില കൂടുകയും ഡീസലിന്റെ വില കുറയുകയും ചെയ്തു. ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോളിന്റെ വില 0.10 പൈസ കൂടുകയും ഡീസലിന്റെ വില 0.06 പൈസ കുറയുകയും ചെയ്തു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇന്നത്തെ പെട്രോളിന്റെ വില 0.10 പൈസ കൂടി 73.30 രൂപയും ഡീസലിന്റെ വില 0.06 പൈസ കുറഞ്ഞ് 65.79 രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ മുംബൈയില്‍ പെട്രോളിന്റെ വില 0.10 പൈസ കൂടി 78.97 രൂപയും ഡീസലിന്റെ വില 0.06 പൈസ കുറഞ്ഞ് 69.01 രൂപയുമാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രൂടോയിലിന്റെ വില മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ചില്ലറ വില്‍പ്പന വിലയിലെ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനും വില വര്‍ധനയില്‍ സുതാര്യത കൈവരുത്താനുമായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ദിനംപ്രതി ഇന്ധനവില ക്രമീകരിക്കുന്നത്.