കേരള ബാങ്കിന്‍റെ ആദ്യ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഇന്ന്; ലോഗോ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്യും