മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കെതിരെ ഒരു പരാതി പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല; ഉദാഹരണ സഹിതം ഹരീഷ് #WatchVideo