ജലീല്‍ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എം സ്വരാജ്; ഉരുണ്ട് കളിച്ച് മായിന്‍ ഹാജി