ലോഗോയ്‌ക്കെതിരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം;  ലോഗോ മാറ്റി മിന്ത്ര