കൊവിഡ് വാക്‌സിന് 150 രൂപയും, 100 രൂപ സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജും