കേരളത്തിലെ 50 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ പരിശീലനം നല്‍കും