സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് വച്ച പദ്ധതികള്‍ ജനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു