കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോടികളുടെ നഷ്ട്ടം ; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്