റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തി റിസര്‍വ് ബാങ്ക്‌