ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ | Kairali News | kairalinewsonline.com
ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

ബല്‍റാം എന്ന ‘പുരോഗമനവാദി’ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ലൈംഗികനിരക്ഷരത അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്; ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

ബല്‍റാം എന്ന ‘പുരോഗമനവാദി’ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ലൈംഗികനിരക്ഷരത അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്; ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ നാളില്‍ മാത്രം സ്വന്തം ലൈംഗികതയെ ഒരു വിജ്രംഭിത സത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക പുരുഷനായിരിക്കും അദ്ദേഹം

Latest Updates

Advertising

Don't Miss