ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ | Kairali News | kairalinewsonline.com
Thursday, October 22, 2020
ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ

ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ

ക്രിസ്തുമസ്, ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവാത്മകമായ തീനാളം കൊളുത്തപ്പെട്ട ദിവസം; ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

ക്രിസ്തുമസ്, ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവാത്മകമായ തീനാളം കൊളുത്തപ്പെട്ട ദിവസം; ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

“മറിയം ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ, തന്റെ മൂത്ത മകനെ, പ്രസവിച്ചു. മറിയം കുഞ്ഞിനെ തുണികൾകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽക്കിടത്തി. കാരണം സത്രത്തിൽ അവർക്കു സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല” (ലൂക്കോസ് 2:7). ഈ ലളിതമായ...

Latest Updates

Advertising

Don't Miss