രേവതി പുഷ്പ്പ | Kairali News | kairalinewsonline.com
രേവതി പുഷ്പ്പ

രേവതി പുഷ്പ്പ

പോരുന്നോ ഗവിയെന്ന വിസ്മയം കാണാൻ

പോരുന്നോ ഗവിയെന്ന വിസ്മയം കാണാൻ

മരങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന മലഞ്ചരിവുകൾ, മനുഷ്യന്‍റെ ഉയരത്തെ വെല്ലുന്ന പൊക്കത്തിൽ മേച്ചിൽപ്പുല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ മൊട്ടക്കുന്നുകൾ, പ്രകൃതിയെക്കണ്ട് കുണുങ്ങിച്ചിരിച്ച് കിലുങ്ങിയൊ‍ഴുകുന്ന കാട്ടരുവികൾ, എന്തിനെയോ വി‍ഴുങ്ങി അനങ്ങാനാവാതെ കാട്ടുവ‍ഴിയിൽ...

Latest Updates

Advertising

Don't Miss