‘സുരേന്ദ്രനും, കൊല്ലത്തെ സൈനികനും’, ഷർട്ട് കീറി കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായി: ട്രോളുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് ഷർട്ട് കീറൽ ട്രെന്റ്

Latest News