ജോ ജോൺ മുള്ളൂർ എന്ന മലയാളി ആണ് എ ഐ വഴി താരരാജാക്കന്മാരെ ‘ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസി’ലെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്

Read More

Curved Arrow